Povratak na sadržaj

* naputak suradnicima

Ekvilibrij izlazi dva puta godišnje (jednom u semestru) i objavljuje radove studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija pedagogije sa svih odsjeka/odjela za pedagogiju u Hrvatskoj. Objavljuju se isključivo do tada neobjavljeni studentski radovi s područja odgoja i obrazovanja, prikazi događaja (predavanja, skupovi, tribine,...), te drugi prilozi poput prijevoda, intervjua i sl. Svaki rad pristigao za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova Uredništva. Uredništvo zadržava pravo da rad prilagodi grafičkom izgledu i propozicijama časopisa, te standardima hrvatskog književnog jezika.

Radovi

Radove je potrebno slati isključivo elektronskom poštom kao privitak email-u (attachment) na adresu Uredništva: hpd.student@gmail.com.

Radove je potrebno dostaviti u MS Word dokumentu — font Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1.5. Preferira se opseg radova između 8 i 12 autorskih kartica (1 kartica = 1800 znakova sa slobodnim mjestima), ne uključujući sažetak, ključne riječi, bilješke i bibliografiju (popis literature).

Na vrhu prve stranice se navodi naslov rada (font 16, bold), a u gornjem desnom uglu prve stranice valja navesti ime(na) i prezime(na) autora, naziv i adresu fakulteta, studijsku grupu ili smjer, te godinu na kojoj se autor trenutno nalazi. Poželjno je navesti i adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt broj telefona/mobitela.

Uz svaki rad treba priložiti sažetak do 200 riječi koji treba sadržavati opći prikaz teme, svrhu rada, rezultate i zaključak. Na kraju sažetka, pod oznakom “ključne riječi” potrebno je abecednim redom navesti od 5 do 7 najvažnijih pojmova koji se obrađuju u tekstu. Sažetak i ključne riječi treba smjestiti između zaglavlja članka (naslov, imena autora i dr.) i teksta članka. Rad sadrži i uvod, razradu teme i zaključak. Na kraju svakoga rada treba stajati popis korištene literature.

Grafički prilozi (tablice, grafikoni, ilustracije i sl.) moraju biti smješteni na zasebnim listovima istog formata. Mogu biti izrađeni i u boji. U tekstu valja jasno označiti mjesto svakog grafičkog priloga. Svi grafički prilozi trebaju sadržavati naznaku izvora podataka (ispod tablice ili ilustracije), te redni broj i naziv (redni broj i naslov tablice se nalazi iznad tablice, a redni broj i naslov ilustracije ispod ilustracije).

Navođenje literature

Parafraziranje drugih autora ili upućivanje na rezultate istraživanja drugih navodi se u osnovnom tekstu, a ne u bilješkama. Izvor se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora i godinu izdanja, bez točke, npr. (Poljak, 1972). U slučaju citiranja, u zagradama se navodi i oznaka stranice, npr. (Poljak, 1972, 47). Ako rad ima dva autora, u zagradama se navode prezimena obaju autora, npr. (Mušanović i Rosić, 1997), a kada je više autora, samo prezime prvoga i ''i sur.'', te godina izdanja, npr. (Previšić i sur., 2003).

Navodi i citati djela koja su preuzeta sa interneta navode se poput ostalih (časopis, knjiga, i sl.), ali se potpuni podaci o izvoru i URL adresa ne navode u tekstu, već u popisu literature.

Bilješke u tekstu se označavaju fusnotom (arapskim brojem na vrhu zadnjeg slova riječi na koju se odnose) i navode se ispod crte na stranici na kojoj su označene. Bilješke se koriste za dodatna pojašnjenja, komentare, digresije i sl.

Popis literature (bibliografija)

Na kraju rada potrebno je navesti samo literaturu korištenu u tekstu, abecednim redom prema prezimenima autora, te kronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora koji imaju istu godinu izdavanja, treba ih razlikovati slovima a, b, c, itd. nakon godine izdanja.

Primjeri navođenja djela u popisu literature:

Zahvaljujemo na suradnji!

Uredništvo

Povratak na sadržaj