Povratak na sadržaj

Predstavljanje studija pedagogije u Splitu

Osnivanje Odsjeka za pedagogiju

Spajanjem Visoke učiteljske škole (Učiteljski studij i Studij za predškolski odgoj) i Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu (Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnosti, Povijest), 6. listopada 2005. godine osnovana je nova sastavnica Sveučilišta u Splitu — Filozofski fakultet čijim osnutkom su započeli s radom i novi studijski programi i odsjeci Sociologije, Filozofije i Povijesti umjetnosti. Dvije godine kasnije osniva se studij Pedagogije i tako postaje najmlađi studijski program Filozofskog fakulteta čija prva generacija studenata diplomski studij završava ove akademske godine.

O studiju

Dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij pedagogije studij je u znanstvenom području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana pedagogija. U planu je organiziranje poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija školske pedagogije te specijalne pedagogije koji će se ostvarivati u suradnji sa studijima pedagogije na filozofskim fakultetima drugih sveučilišta i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Studij se odvija u dva ciklusa — preddiplomskom (3 godine) i diplomskom (2 godine). Nakon završenog preddiplomskog studija student stječe status (ako želi svjedodžbu prvostupnika pedagogije i drugog studijskog programa) i osposobljen je za suradničke poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama, no pruža mu se mogućnost nastavka studija na diplomskom studiju. Završetkom diplomskog studija diplomant stječe naziv magistra pedagogije te pravo upisa na poslijediplomske stručne i znanstvene studije. Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija pedagogije studenti će biti osposobljeni za obavljanje poslova stručnog suradnika — pedagoga — rad s učenicima i njihovim roditeljima, učiteljima i odgajateljima u odgojno-obrazovnim i rehabilitacijskim ustanovama te drugim ustanovama u čijoj je nadležnosti i pedagoški rad s pojedincima različite životne dobi. Osim toga, diplomirani pedagozi bit će osposobljeni i za provođenje znanstvenoistraživačkog rada, uspješno uključivanje u poslijediplomske specijalističke i doktorske studije, uključivanje u istraživačke projekte i samostalno provođenje akcijskih istraživanja, te za uspješno samostalno cjeloživotno neformalno usavršavanje i obrazovanje, te stalno unaprjeđivanje svoje odgojno-obrazovne djelatnosti na radnom mjestu.

Studij je u sadržajnom i organizacijskom smislu usporediv s postojećim studijima pedagogije u RH (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zadru i Rijeci, Pedagoški fakultet u Mariboru i Pescari), ali i sa dvopredmetnim studijima na bilo kojem sveučilištu. S obzirom na predloženu koncepciju studijskog programa, dinamiku studiranja, moguću pokretljivost studenata i ECTS bodove koje su studenti obvezni steći tijekom studija, program ovog studija je moguće uspoređivati sa sličnim studijima unutar Europske zajednice. Ipak, program je koncepcijom i dijelom sadržaja specifičan i različit od drugih jer bitno usmjerava studente na praktični aspekt pedagoškog djelovanja.

Dvopredmetni studij pedagogije kombinira se s postojećim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji mogu upisati svi kandidati koji u skladu sa zakonom udovoljavaju uvjetima za upis na visoko učilište.

Struktura studija

Dvopredmetni sveučilišni studij pedagogije struktuiran je u deset semestara (šest preddiplomski i četiri diplomski studij) tijekom pet studijskih godina.

Prve tri studijske godine predstavljaju preddiplomski studij u kojem se stječu osnovna znanja i vještine u području pedagogije kao znanosti i kao prakse. Tijekom prediplomskog studija student je obvezan prikupiti minimalno 30 ECTS bodova iz pedagogije i 30 ECTS bodova iz drugog studijskog programa odnosno 60 ECTS bodova po godini studija (180 bodova ukupno), od čega 10% otpada na izborne kolegije. U tom razdoblju studenti su, osim teorijskih znanja unutar kolegija, uključeni i u neposredan odgojno-obrazovni rad kako bi stekli konkretna znanja koja će im omogućiti razumijevanje i uočavanje svrhovitosti studiranja ovog programa. Tako je studentima u okviru kolegija Nastava u kombiniranom odjelu omogućen posjet područnim školama u zaleđu Splita prilikom kojeg im se pruža mogućnost razumijevanja organizacije i vođenja sata te pruža uvid u specifičnosti rada u takvim odjelima.

Posjet područnoj školi Vojnić
Slika 1. — Posjet područnoj školi Vojnić

Uključenost u odgojno-obrazovni rad temelj je kolegija Predškolska pedagogija gdje studenti imaju priliku posjetiti predškolske ustanove i sudjelovati u radu s djecom mlađeg uzrasta.

Posjet dječjem vrtiću Čarobni pianino u Strožancu
Slika 2. — Posjet dječjem vrtiću "Čarobni pianino", Strožanac

Četvrta i peta studijska godina predstavljaju diplomski studij u kojem je naglasak na znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te na specifičnim i specijalnim oblicima pedagoškog djelovanja. Diplomski studij omogućava studentu da se i sam uključi u znanstveno-istraživački i stručni rad u okviru različitih područja pedagogijskih znanosti i pedagoške prakse. Osim temeljnih teorijskometodoloških i stručnih znanja i umijeća, ovaj dio studija omogućava studentima opredjeljenja za ona područja pedagoškog i istraživačkog djelovanja koji predstavljaju njegov uži interes.

Tako u okviru kolegija Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove studenti imaju obavezu osmisliti i održati pred kolegama informativni ili tematski roditeljski sastanak ili pak edukativnu ili kreativnu radionicu za učenike i roditelje a sve u svrhu vježbanja i unaprjeđivanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina koje su jako bitne u radu pedagoga.

Kreativne radionice
Slika 3. — Kreativne radionice

U petoj studijskoj godini, odnosno tijekom devetog semestra, studentima se nudi određeni broj tema za diplomski rad, a mogu i sami predložiti temu u skladu s njihovim osobnim interesima na studiju pedagogije, ili s drugog studijskog programa. Svaki je student dužan prijaviti temu diplomskog rada do početka desetog semestra. Vijeće odsjeka određuje studentu mentora na njegov prijedlog ili prema vlastitom nahođenju, sukladno temi rada. Student s mentorom surađuje tijekom izrade diplomskog rada te mu se za to priznaje 2 sata tjedno. Tema diplomskog rada može biti iz područja pedagoške teorije i prakse i istraživanje provedeno u području sadržaja drugog studijskog predmeta (programa). U desetom semestru student je dužan otpočeti rad na projektu diplomskog rada te u suradnji s mentorom poduzeti sve potrebne aktivnosti za uspješnu realizaciju.

Nastavnici i suradnici koji sudjeluju u realizaciji studija

Filozofski fakultet u Splitu raspolaže znanstvenim, nastavnim i suradničkim resursima koji mogu kvalitativno poduprijeti organizaciju studijskih programa pedagogije. Program pedagogije je povezan sa programima društvenih i humanističkih studija Filozofskog fakulteta (predškolski odgoj, učiteljski studij, sociologija, povijest, povijest umjetnosti, filozofija, strani jezici i kroatistika). Kurikulumske veze studija pedagogije s ostalim studijima ostvarene su unutar pedagoške dionice svih nastavničkih studija, kako onih koji se provode na Filozofskom fakultetu tako i onih koji se ostvaruju na drugim nastavničkim studijima, a posebno putem pedagoškog obrazovanja nastavnika strukovnih predmeta. Partnerstvom s vanjskim suradnicima Odsjek za pedagogiju želi povezati različite discipline i osnažiti suradnju s drugim fakultetima.

Na studiju je angažirano 38 profesora u različitim znanstvenim i nastavnim zvanjima i to:

Koje su razlike od drugih studija pedagogije u Hrvatskoj?

Studij predstavlja suvremeni, dinamičan i dijelom multidisciplinarni pristup u osposobljavanju studenata za kompetentno obavljanje zadaća stručnog suradnika — pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama i za nastavak studija na nekom od poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija. Budućem pedagogu se već u tijeku studija omogućava izravna primjena i provjera pedagoške teorije u praksi. Ta se orijentacija preferira i na teorijskom planu — predavanjima, seminarima i vježbama, i neposrednom pedagoškom aktivnom djelovanju u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi, specifičnim školama i domovima. Prema tome, temeljna razlika tj. inovativnost studijskog programa u odnosu na slične studije u nas je njegova usmjerenost prema pedagoškoj praksi — praktičnom pedagoškom djelovanju u odgojno-obrazovnim ustanovama, što je vidljivo iz strukture nastavnog plana i programa:

Sat likovne kulture u osnovnoj školi Spinut
Slika 4. — Sat likovne kulture u OŠ Spinut

Neki od nedostataka studija

Jedan od najvećih nedostataka Filozofskog fakulteta u Splitu, a samim tim i studija pedagogije, je nepostojanje vlastite zgrade (nastava se trenutno izvodi na 7 lokacija u gradu). Iako je zgrada Franjevačkog samostana u kojem se izvodi nastava na odsjeku pedagogije prilično dobro opremljena i uređena, nedostatak je udaljenost od drugih sastavnica Fakulteta, ali i nepostojanje adekvatne studentske menze. Budući da zainteresiranost maturanata za studijima Filozofskog fakulteta iz godine u godinu raste i da se studenti Filozofskog fakulteta osposobljavaju za kvalitetan i odgovoran rad u društveno-humanističkim područjima, smatramo kako je izgradnja vlastite zgrade primaran cilj samog Sveučilišta, ali i grada Splita.

Drugi nedostatak se odnosi na knjižnicu Filozofskog fakulteta koja zasad posjeduje premalo novije stručne literature iz područja pedagogije, psihologije i ostalih srodnih disciplina, a s obzirom da se radi o najmlađem studiju Filozofskog fakulteta, nadamo se da će se to uskoro promijeniti, kako u korist studenata tako i svih zaposlenika odsjeka.

Predstavnica Odsjeka za pedagogiju u Splitu,

Vera Zubac

Povratak na sadržaj Preuzmi članak u PDF-u